Konkurs Nowa odsłona Pana Łososia

Drukuj
Smaki Życia i firma Suempol, producent łososia norweskiego „Pan Łosoś Idealny na Kanapkę”, ogłaszają konkurs! Zaproponuj Panu Łososiowi nowe zastosowanie! Puść wodze fantazji i wyczaruj zaskakującą przekąskę z wykorzystaniem wędzonego łososia „Pan Łosoś Idealny na Kanapkę”. Na zdjęcie i opis Twojej receptury czekamy do 7.12.16 r. Jury wybierze pięć najbardziej kreatywnych przepisów. Zwycięskie zgłoszenia zostaną nagrodzone apetycznymi produktami od firmy Suempol! Przepisy ze zdjęciami proszę przesyłać na adres: konkursy@smakizycia.pl

REGULAMIN KONKURSU

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.    Organizatorem Konkursu „Nowa odsłona Pana Łososia” (zwanym dalej “Konkursem”), jest Testa Comunnications z siedzibą Stadion Narodowy K3, P1, M2, Aleja Księcia Józefa Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa posiadająca nr NIP 521-33-15-374.(zwany dalej „Organizatorem”)

2.    Fundatorem nagrody jest firma Suempol.

3.    Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

4.    Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/smakizycia.pl(zwanej dalej “Fanpage”) i na portalu smakizycia.pl.

 

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

 

1.    W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci
w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora.

2.    Konkurs trwa przez pełne 7 dni od opublikowania postu na Fanpage’u strony smakizycia.pl i na stronie smakizycia.pl.

3.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łączy teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.

4.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony.

 

§ 3. NAGRODA

 

1.    Nagrodami w Konkursie są:

1.1  Dla laureatów konkursu „Nowa odsłona Pana Łososia” przewidziano upominki w formie zestawu produktów marki Suampol,  

2.    Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

3.    Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

 

§ 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 

1.    Uczestnicy będą mogli nadsyłać przepisy przekąsek z wykorzystaniem wędzonego łososia marki Suempol. 5 najbardziej kreatywnych, zdaniem Organizatora, przepisów otrzyma od Organizatora upominki w postaci zestawu produktów marki Suempol.

3.    Informacja o wygranej Nagrodzie zostanie przesłana Zwycięzcy droga mailową.

4.    Nagrody zostaną wydane Zwycięzcom za pośrednictwem kuriera.

5.    W celu przekazania Nagród, Zwycięzca w ciągu 48 godzin od momentu otrzymania wiadomości o wygranej, powinien przesłać imię i nazwisko, adres oraz telefon odbiorcy nagrody.

6.    W przypadku niedotrzymania w/w terminu, nagroda nie zostanie wydana.

7.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany. W takim przypadku nagroda przepada.

8.    W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

 

§ 5. REKLAMACJE

 

1.    Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Zabawy, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

2.    Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3.    Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem „Nowa odsłona Pana Łososia”  Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

 

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.    W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

2.    Spory odnoszące się i wynikające z Zabawy będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

3.    Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Zabawy w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage smakizycia.pl i portalu smakizycia.pl.