Konkurs Wielkanocny

Drukuj
zdj. shutterstock
Każdy z nas ma swoje ulubione danie wielkanocne. Przyślijcie przepisy, na te które w tym roku udały się Wam najbardziej i wygrajcie nagrody!

Konkurs jest prosty. Wystarczy zarejestrować się na smakizycia.pl i zamieścić przepis z daniem z wielkanocnego stołu, koniecznie ze zdjęciem!.

W nazwie przepisu wpiszcie przed nazwą potrawy „Konkurs Wielkanoc”.

Redakcja Smaków Życia wybierze najlepsze przepisy z najpiękniejszymi zdjęciami.

Na Wasze przepisy czekamy do 23 kwietnia.

Ogłoszenie wyników konkursu  30 kwietnia

 

Nagrodami w Konkursie są:

1 miejsce - Wędzarnia z termometrem firmy BIOWIN

2 miejsce - Szynkowar wraz z woreczkami foliowymi do szynkowara oraz termometrem do pieczenia mięs firmy BIOWIN

3 miejsce - Zestaw wędliniarski do peklowania firmy BIOWIN

 

Konkurs dla użytkowników posiadających konto na serwisie www.smakizycia.pl. Nie masz jeszcze konta? Założ je! - Zarejestruj się

 

 

 

 

REGULAMIN KONKRSU „Konkurs Wielkanocny Smaków Życia i Biowin”.

 

I. Postanowienia ogólne 

 

1. Konkurs pod nazwą „Konkurs urodzinowy” zwany dalej „Konkursem”, organizowany jest przez Smaki Życia sp. Z o.o.  zwaną dalej „Organizatorem”.

2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polski w okresie od dnia 16 kwietnia  2014 r.  trwa do dnia 23 kwietnia 2014 r. do godziny 23:59:59.

3. Informacje na temat Konkursu dostępne są w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej pod adresem www.www.smakizycia.pl.

4. Uczestnikiem Konkursu może być każda zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polski osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników oraz współpracowników Organizatora oraz członków ich rodzin.

5. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem.

6. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko i wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu, w tym spełnianiem przez uczestników warunków, określonych niniejszym regulaminie sprawować będzie powołana przez Organizatora komisja konkursowa, zwana dalej „Komisją Konkursową”. 

7. W skład Komisji Konkursowej wchodzą:

     a.  Maryla Musidlowska

     b.  Monika Węgrzyn

 

II. Zasady Konkursu

 

8. Zadaniem uczestników Konkursu jest zamieszczenie na serwisie smakizycia.pl  przepisu  wraz ze zdjęciem na potrawę wielkanocną.

9. Nadsyłając Pracę do Konkursu uczestnik Konkursu oświadcza, że:

     a) posiada pełne, niczym nieograniczone autorskie prawa majątkowe do Pracy ,

     b) Praca nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, 

     c) wyraża zgodę na zamieszczenie Pracy na stronie www.smakizycia.pl, 

     d) nie zachodzą jakiekolwiek podstawy do zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń w związku z rozpowszechnianiem Pracy w związku z             Konkursem na stronach www.smakizycia.pl, 

     e) udziela niewyłącznej, nieodwołalnej, nieodpłatnej zgody na korzystanie z Pracy  przez Organizatora na następujących polach eksploatacji:

          • zwielokrotniania, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionego Pracy, wprowadzania Pracy do pamięci komputera,

          • wprowadzania Pracy do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej bądź w postaci fragmentów,

          • w zakresie rozpowszechniania Pracy w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie,     odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Pracy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

10. Organizator  zastrzega sobie prawo do selekcji przesyłanych przez uczestników Konkursu Prac. W Konkursie nie będą brane pod uwagę Prace, co do których zachodzi podejrzenie, że ich treść może naruszać prawo, dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne oraz prawa osób trzecich. 

11. Każdy uczestnik Konkursu może przesłać więcej niż jedną  Pracę jednakże może otrzymać tylko jedną nagrodę w Konkursie. 

12. Aby wziąć udział w Konkursie, każdy uczestnik powinien spełnić kolejno w okresie od godziny 15:00:01 dnia 16 kwietnia  2014 r. do godziny 23:59:59_ dnia 23  kwietnia 2014r.  następujące warunki:

 

     a. wykonać Pracę ( zamieścić przepis wraz ze zdjęciem) na serwisie www.smakizycia.pl. Aby zamieścić przepis , użytkowników musi posiadać konto na serwisie.

 

13.  O zachowaniu terminu przesłania Pracy decyduje data i godzina, odnotowana przez informatyczny system konkursu

14. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnika, w przypadku gdy nie spełnia ono warunków określonych niniejszym regulaminem .

15. Warunkiem udziału w Konkursie i odebrania nagrody jest podanie pełnych i prawdziwych danych osobowych. 

16. Laureatami Konkursu zostaną osoby, których Prace zostanie ocenione jako najlepsze. Wyboru dokona powołana w tym celu Komisja Konkursowa, która spośród wszystkich zgłoszeń wybierze 3 Laureatów

17. Wyłaniając laureatów Komisja Konkursowa kierować się będzie swoim swobodnym uznaniem, uwzględniając w szczególności:

     a. oryginalność przepisu,

     b. kreatywność,

     c. dopasowanie do tematyki konkursu

 

 

III. Rozwiązanie Konkursu

 

18. Wyłonienie zwycięzców  nagród nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od  zakończenia Konkursu, czyli w terminie do dnia 30 kwietnia 2014r. 

19. Informacje o osobach  zwycięzców tj. imię nazwisko oraz miejsce zamieszkania opublikowane zostaną na stronie internetowej o adresie www.smakizycia.pl  w terminie  3 roboczych dni od daty  wyłonienia zwycięzców.  

20. O przyznaniu nagród zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni w ciągu 3 dni roboczych od daty ich wyłonienia. W przypadku niezłożenia oświadczenia  uczestnik traci prawo do nagrody, którą Komisja Konkursowa przyznana uczestnikowi z listy rezerwowych. W stosunku do Uczestnika z listy rezerwowych postanowienia niniejszego punktu stosuje się odpowiednio. 

 

IV. Nagrody

 

21.  Organizator przewidział w Konkursie 3 nagrody:

Za pierwsze miejsce uczestnik otrzyma Wędzarnie z termometrem  firmy Biowin 

Za drugie miejsce uczestnik otrzyma Szynkowar wraz z woreczkami foliowymi do szynkowara oraz termometr do pieczenia mięs firmy Biowin

Za trzecie miejsce uczestnik otrzyma Zestaw wędliniarski do peklowania

 

22. Uczestnik Konkursu ma prawo do otrzymania tylko jednej nagrody ( zestawu), o której mowa powyżej. 

23. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną. 

24. Uczestnik, któremu została przyznana nagroda nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie.

25. Uczestnik, któremu została przyznana nagroda, ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie. 

26. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody uczestnikowi z przyczyn leżących po stronie uczestnika, w tym w przypadku podania przez uczestnika błędnych lub nieprawdziwych danych osobowych.

 

V. Prawa autorskie

 

27. Organizator nabywa pełne autorskie prawa majątkowe do Prac, nadesłanych przez Laureatów (art. 921 § 3 kc), co obejmuje następujące pola eksploatacji:

     1) zwielokrotniania, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionego Pracy, wprowadzania Pracy do pamięci komputera,

     2) wprowadzania Pracy do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej bądź w postaci fragmentów,

     3) w zakresie rozpowszechniania Pracy w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Pracy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego, wykorzystanie we wszelkich formach reklamy. 

28. Organizatorowi przysługuje prawo do anonimowego rozpowszechniania nagrodzonych Pracy, wprowadzania zmian, dokonywania skrótów i kadrowań Pracy, a także decydowania o pierwszym publicznym udostepnieniu oraz sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania ze Pracy, a także prawo wykonywania i korzystania z opracowań nagrodzonych Pracy.  

29. Ponadto w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń z tytułu korzystania ze Pracy w sposób opisany w pkt 30-31 powyżej uczestnik konkursu zobowiązany jest podjąć wszelkie kroki prawne zapewniające należytą ochronę Organizatora lub podmiotom, którym Organizator udzielił zezwolenia na korzystanie ze Pracy przed takimi roszczeniami osób trzecich. 

 

VI. Dane osobowe 

 

30. Administratorem danych osobowych uczestników w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu jest Organizator.

31. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w związku z przeprowadzeniem Konkursu, wyłącznie w celu komunikacji z osobą, której dane są przetwarzane w związku z Konkursem, a w szczególności w celu weryfikacji danych, kontaktu z uczestnikami, przekazania nagród zwycięzcom Konkursu, a także w celu rozpatrzenia reklamacji.

32. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie następujący zakres czynności: zbierania, utrwalania, przechowywanie, opracowywanie, uaktualniania, prostowanie i usuwanie. Przetwarzane będą następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres email, adres zamieszkania(ulica, numer domu, miasto, kod pocztowy), numer telefonu kontaktowego. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

33. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również prawo żądania zaprzestania przetwarzania tych danych. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres Organizatora.

34. Podanie przez Uczestnika swoich danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.

35. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych danych podanych w formularzu konkursowym. 

 

 

VII. Postanowienia końcowe

 

36. Reklamacje związane z przebiegiem Konkursu mogą być zgłaszane w terminie do dnia 5  maja  2014 r.(decyduje data stempla pocztowego), przesyłką poleconą na adres Organizatora, Smaki Życia sp. Z o,o.. ul. Parkowa 13/17, 00-759 Warszawaz dopiskiem na kopercie „Reklamacja- Konkurs Urodzinowy”.  Organizator nie jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji wysłanej po upływie powyższego terminu. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dokładne dane zgłaszającego reklamację oraz opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

37. Reklamacje niespełniające wymogów wskazanych w pkt 39 nie będą rozpatrywane.  

38. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 7 dni od daty otrzymania. O zachowaniu terminu rozpatrzenia reklamacji decyduje data nadania odpowiedzi (data stempla pocztowego). 

39. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

40. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

41. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.smakizycia.pl

42. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.