Wakacyjny konkurs fotograficzny

Drukuj
Wspominając słońce wakacji wygrywajcie pełne słońca nagrody! Wystarczy przygotować ulubione danie i sfotografować je, a znakomite produkty marki OLE! trafią na Wasz stół!

Zanim zaczniecie pracę przeczytajcie uważnie listę produktów, które staną się Waszą inspiracją. Oto one: Suszone pomidory w paskach w oleju z ziołami OLE!, Suszone pomidory z pieprzem marynowanym w oleju z ziołami OLE!, Cebulka złota OLE!, Czosnek włoski w oleju OLE!, Czosnek egzotyczny w oleju OLE!, Kapary OLE!, Oliwki drylowane zielone OLE!, Oliwki mix z suszonymi pomidorami OLE!, Kukurydza mini kolby OLE!, Raut koreczki warzywne OLE!

Brzmi smakowicie? Więc do dzieła. Wymyślcie, przygotujcie, a przede wszystkim pięknie sfotografujcie danie zainspirowane produktami OLE! I wrzućcie je na nasz serwis z dopiskiem OLE!

Jeśli jeszcze nie macie konta na Smakach Życia, najpierw się zarejestrujcie. Konkurs trwa od 13 do 29 września.

Pamiętajcie liczy się nie tylko przepis, ale przede wszystkim zdjęcie!

Wygrywa 10 najlepszych! A każda nagroda to: zestaw 10 produktów OLE! i książka Magdy Gessler Kuchenne Rewolucje 2.

Gotujcie, fotografujcie, przysyłajcie! OLE!


REGULAMIN KONKRSU „Wakacyjny konkurs fotograficzny”

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Konkurs pod nazwą „Wakacyjny konkurs fotograficzny” zwany dalej „Konkursem”, organizowany jest przez Smaki Życia sp. Z o.o.  zwaną dalej „Organizatorem”.

2. Sponsorem nagród w konkursie jest firma OKECHAMP S.A

3. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polski w okresie od dnia 13 września  2014 r.  trwa do dnia 29 września 2014 r. do godziny 23:59:59.

4. Informacje na temat Konkursu dostępne są w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej pod adresem www.www.smakizycia.pl.

5. Uczestnikiem Konkursu może być każda zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polski osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników oraz współpracowników Organizatora jak i Sponsora nagród, oraz członków ich rodzin.

6. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem.

7. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko i wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu, w tym spełnianiem przez uczestników warunków, określonych niniejszym regulaminie sprawować będzie powołana przez Organizatora komisja konkursowa, zwana dalej „Komisją Konkursową”. 

8. W skład Komisji Konkursowej wchodzą:

     a.  Maryla Musidłowska

     b.  Monika Węgrzyn

     c. Jerzy Stradomski

II. Zasady Konkursu

9. Zadanie uczestników polega na wysłaniu na adres redakcja@smakizycia.pl lub dodaniu do swojego konta w serwisie smakizycia.pl, przepisu kulinarnego potrawy zainspirowanej jednym z produktów firmy Okechamp lub Przepis musi być wzbogacony o zdjęcie.

10. Nadsyłając Pracę do Konkursu uczestnik Konkursu oświadcza, że:

     a) posiada pełne, niczym nieograniczone autorskie prawa majątkowe do Pracy ,

     b) Praca nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, 

     c) wyraża zgodę na zamieszczenie Pracy na stronie www.smakizycia.pl, 

     d) nie zachodzą jakiekolwiek podstawy do zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń w związku z rozpowszechnianiem Pracy w związku z Konkursem na stronach www.smakizycia.pl, 

     e) udziela niewyłącznej, nieodwołalnej, nieodpłatnej zgody na korzystanie z Pracy  przez Organizatora na następujących polach eksploatacji:

          • zwielokrotniania, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionego Pracy, wprowadzania Pracy do pamięci komputera,

          • wprowadzania Pracy do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej bądź w postaci fragmentów,

          • w zakresie rozpowszechniania Pracy w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Pracy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

11. Organizator  zastrzega sobie prawo do selekcji przesyłanych przez uczestników Konkursu Prac. W Konkursie nie będą brane pod uwagę Prace, co do których zachodzi podejrzenie, że ich treść może naruszać prawo, dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne oraz prawa osób trzecich. 

12. Każdy uczestnik Konkursu może przesłać więcej niż jedną  Pracę jednakże może otrzymać tylko jedną nagrodę w Konkursie. 

13. Aby wziąć udział w Konkursie, każdy uczestnik powinien spełnić kolejno w okresie od godziny 11:00:00 dnia 13 września  2014 r. do godziny 23:59:59 dnia 29  września 2014r.  następujące warunki:

     a. wykonać Pracę  - przesłać przepis wraz ze zdjęciem na adres redakcja@smakizycia.pl 

14.  O zachowaniu terminu przesłania Pracy decyduje data i godzina, odnotowana przez informatyczny system konkursu

15. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnika, w przypadku gdy nie spełnia ono warunków określonych niniejszym regulaminem .

16. Warunkiem udziału w Konkursie i odebrania nagrody jest podanie pełnych i prawdziwych danych osobowych. 

17. Laureatami Konkursu zostaną osoby, których Prace zostanie ocenione jako najlepsze. Wyboru dokona powołana w tym celu Komisja Konkursowa, która spośród wszystkich zgłoszeń wybierze 10 Laureatów

18. Wyłaniając laureatów Komisja Konkursowa kierować się będzie swoim swobodnym uznaniem, uwzględniając w szczególności:

     a. oryginalność przepisu,

     b. kreatywność,

     c. dopasowanie do tematyki konkursu

III. Rozwiązanie Konkursu

19. Wyłonienie zwycięzców  nagród nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od  zakończenia Konkursu, czyli w terminie do dnia 08  października 2014r. 

20. Informacje o osobach  zwycięzców tj. imię nazwisko oraz miejsce zamieszkania opublikowane zostaną na stronie internetowej o adresie www.smakizycia.pl  w terminie  3 roboczych dni od daty  wyłonienia zwycięzców.  

21. O przyznaniu nagród zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni w ciągu 3 dni roboczych od daty ich wyłonienia. W przypadku niezłożenia oświadczenia  uczestnik traci prawo do nagrody, którą Komisja Konkursowa przyznana uczestnikowi z listy rezerwowych. W stosunku do Uczestnika z listy rezerwowych postanowienia niniejszego punktu stosuje się odpowiednio. 

IV. Nagrody

22.  Organizator przewidział w Konkursie 10 zestawów  nagród:

Nagrodami w konkursie są zestawy zwierające produktu OLE tj:

·        Suszone pomidory w paskach w oleju z ziołami OLE! 305 ml

·        Suszone pomidory z pieprzem marynowanym w oleju z ziołami OLE! 305 ml

·        Cebulka złota OLE! 305 ml

·        Czosnek włoski w oleju OLE! 212 ml

·        Czosnek egzotyczny w oleju OLE! 212 ml

·        Kapary OLE! 212 ml

·        Oliwki drylowane zielone OLE! 314 ml

·         Oliwki mix z suszonymi pomidorami OLE! 314 ml

·        Kukurydza mini kolby OLE! 305 ml

·        Raut koreczki warzywne OLE! 305 ml 

Do każdego zestawu produktów Ole będzie dołączona książka Magdy Gessler „ Kuchenne Rewolucje 2”

23. Uczestnik Konkursu ma prawo do otrzymania tylko jednego zestawy nagród o którym mowa powyżej. 

24. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną. 

25. Uczestnik, któremu została przyznana nagroda nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie.

26. Uczestnik, któremu została przyznana nagroda, ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie. 

27. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody uczestnikowi z przyczyn leżących po stronie uczestnika, w tym w przypadku podania przez uczestnika błędnych lub nieprawdziwych danych osobowych.

V. Prawa autorskie

28. Organizator nabywa pełne autorskie prawa majątkowe do Prac, nadesłanych przez Laureatów (art. 921 § 3 kc), co obejmuje następujące pola eksploatacji:

     1) zwielokrotniania, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionego Pracy, wprowadzania Pracy do pamięci komputera,

     2) wprowadzania Pracy do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej bądź w postaci fragmentów,

     3) w zakresie rozpowszechniania Pracy w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Pracy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego, wykorzystanie we wszelkich formach reklamy. 

29. Organizatorowi przysługuje prawo do anonimowego rozpowszechniania nagrodzonych Pracy, wprowadzania zmian, dokonywania skrótów i kadrowań Pracy, a także decydowania o pierwszym publicznym udostepnieniu oraz sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania ze Pracy, a także prawo wykonywania i korzystania z opracowań nagrodzonych Pracy.  

30. Ponadto w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń z tytułu korzystania ze Pracy w sposób opisany w pkt 30-31 powyżej uczestnik konkursu zobowiązany jest podjąć wszelkie kroki prawne zapewniające należytą ochronę Organizatora lub podmiotom, którym Organizator udzielił zezwolenia na korzystanie ze Pracy przed takimi roszczeniami osób trzecich. 

VI. Dane osobowe 

31. Administratorem danych osobowych uczestników w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu jest Organizator.

Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w związku z przeprowadzeniem Konkursu, wyłącznie w celu komunikacji z osobą, której dane są przetwarzane w związku z Konkursem, a w szczególności w celu weryfikacji danych, kontaktu z uczestnikami, przekazania nagród zwycięzcom Konkursu, a także w celu rozpatrzenia reklamacji.

32. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie następujący zakres czynności: zbierania, utrwalania, przechowywanie, opracowywanie, uaktualniania, prostowanie i usuwanie. Przetwarzane będą następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres email, adres zamieszkania(ulica, numer domu, miasto, kod pocztowy), numer telefonu kontaktowego. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

34. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również prawo żądania zaprzestania przetwarzania tych danych. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres Organizatora.

35. Podanie przez Uczestnika swoich danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.

36. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych danych podanych w formularzu konkursowym. 

VII. Postanowienia końcowe

37. Reklamacje związane z przebiegiem Konkursu mogą być zgłaszane w terminie do dnia 12  Października  2014 r.(decyduje data stempla pocztowego), przesyłką poleconą na adres Organizatora, Smaki Życia sp. Z o,o.. ul. Parkowa 13/17, 00-759 Warszawa z dopiskiem na kopercie „Reklamacja-Wakacyjny Konkurs Fotograficzny”. Organizator nie jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji wysłanej po upływie powyższego terminu. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dokładne dane zgłaszającego reklamację oraz opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

37. Reklamacje niespełniające wymogów wskazanych w pkt 39 nie będą rozpatrywane.  

38. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 7 dni od daty otrzymania. O zachowaniu terminu rozpatrzenia reklamacji decyduje data nadania odpowiedzi (data stempla pocztowego). 

39. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

40. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

41. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.smakizycia.pl

42. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.